Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2019 z MŠVVaŠ SR k podprogramu 026 05 – „Prierezové činnosti v športe“ – KO BOX CLUB GALANTA

Aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k dátumu: 31.5.2019
Prijímateľ: KO Box Club Galanta ( Sídlo: Matúškovo 864, Matúškovo / IČO: 45014132 )

PPG PPG Poskytnuté prostriedky
026 01 Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport  
026 02 Uznané športy  
026 03 Národné športové projekty  
026 04 Športová infraštruktúra  
026 05 Prierezové činnosti v športe 6.555,00
SPOLU   6.555,00

Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe ich použitia najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prijaté alebo použité ( § 65, ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).